Психодіагностика у роботі з дітьми та підлітками

Навчальна програма теоретико-практичного курсу «Психодіагностика у роботі з дітьми та підлітками»

Теоретико-практичний курс «Психодіагностика у роботі з дітьми та підлітками» знайомить слухачів з об’єктивними, суб’єктивними та проективними підходами дослідження для роботи з дітьми та підлітками, що застосовуються у практиці консультування та психотерапії. Програма спирається на знання, отримані слухачами при вивченні дитячої психології та психотерапії в рамках навчальних проектів секції дитячої та юнацької психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).

Анотація

У роботі психолога та психотерапевта важливе місце займають методи визначення психологічних особливостей дітей, підлітків та дорослих з метою найбільш повного розкриття його внутрішнього потенціалу у всіх сферах життя. Результати психодіагностичного обстеження впливають на планування та корегування подальшої роботи з клієнтами.

Головна мета психодіагностики – допомогти людям під час пережитої психологічної напруги прийняти правильне рішення з найменшими втратами для своєї нервової системи.

Всі методики психодіагностики діляться в залежності від підходу до дослідження людини. Виділяють об’єктивний, суб’єктивний і проективный підходи. При об’єктивному підході діагностика психічних особливостей особистості визначається на підставі методів, застосовуваних людиною при виконанні діяльності та її результативності. Згідно суб’єктивного підходу аналіз психічних процесів здійснюється шляхом самооцінки людини на підставі інформації, яку людина надає про себе. При даному підході оцінюється поведінка людини у певних ситуаціях. При проективному підході діагностика психіки здійснюється на підставі взаємодії людини із зовнішнім нейтральним матеріалом, який стає об’єктом уваги внаслідок його невизначеності.

2. Мета та завдання проекту:

Метою навчально-практичного проекту є надання теоретичних знань та здобуття практичних професійних навичок з питань застосування психодіагностичних методик з метою планування подальшої роботи з дітьми різного віку та консультування батьків щодо покращення дитячо-батьківських відносин та соціальної ситуації життя дитини.

Завдання проекту:

– удосконалити практичні навички проведення психодіагностичного обстеження,

– ознайомитись з об’єктивними, суб’єктивними та проективними підходами психодіагностики,

 – поринути у світ проективних методів діагностики дітей та підлітків та оцінити їх можливості та обмеження,

– оволодіти навичками використання МАК (метафоричних асоціативних карт) в роботі з дітьми та підлітками,

– навчитись обирати комплекс методики для дослідження особистості дитини чи підлітка, відповідно до запиту та описувати результати дослідження у психодіагностичному висновку.

3. Організаційна структура проекту

Проект є додатковою спеціалізацією в структурі секції дитячо-юнацької психотерапії. Години сертифікуються секцією дитячо-юнацької психотерапії УСП. Заключний сертифікат не дає статусу дитячого психотерапевта.

4. Тренери проекту

Матвійчук Тетяна -кандидат психологічних наук, доцент, дитячий, підлітковий та юнацький психолог, фахівець з Sandplay-терапії, дійсний член УСП, член правління ГО «Хмельницьке об’єднання психологів та психотерапевтів».

Атаманчук Ірина – дитячий, підлітковий та юнацький психолог, груповий психоаналітик, фахівець з Sandplay-терапії, арт-терапевт, дійсний член УСП.

Суперізори проекту – надають консультативну та супервізійну підтримку розвитку проекту:

Католик Галина – супервізор УСП, Голова секції ДЮТ УСП.

Нартікова Марʾяна – супервізор УСП.

5. Структура програми

Навчально-практичний проект складається з 7 дводенних сесій: загальна кількість годин – теорії 40 годин, практики 56 годин, супервізії 16 годин. Навчання проводиться один раз на 1,5-2 місяці, в перервах між сесіями учасники займаються самостійно: опрацьовують додаткові теоретичні джерела та відпрацьовують практичні навички застосування психодіагностичних методик в роботі з дітьми, підлітками та їх батьками.

При проведенні сесій використовуються традиційні (лекція, семінар) та інноваційні форми навчання (практичні заняття у формі групових дискусій, підготовка та обговорення проблемних ситуацій, відпрацювання навичок застосування психодіагностичних методик та підготовки висновку.

Програма передбачає 7 модулів. Тривалість кожного модуля 2 дні

(16 академічних годин).

І Модуль

Діагностичні методики у роботі з дітьми та підлітками: історія, класифікація, етичні аспекти психодіагностики.

Практична робота з методиками: тест вільних асоціацій Юнга, адитивні методики («Незакінчені речення»), інтерпретативні методики: казки Дюсс, дитячий аперцептивний тест (САТ) та інші.

ІІ модуль

Експресивні та рефрактивні проективні методики: графічний тест, методики «Три дерева», «Неіснуюча тварина», «Малюнок сім’ї», «Дім, дерево, людина», «Людина під дощем» та інші.

ІІІ модуль

Метафоричні асоціативні карти у роботі з дітьми та підлітками: правила застосування при роботі зі страхом та тривожністю, роботі з психологічною травмою, при діагностики дитячо-батьківських відносин, дослідження емоційної сфери дитини (колоди ОН, НАВІТАТ, СОРЕ, PERSONA, PERSONITA, КСЕНОБІОЛОГІЯ, СІМЕЙКА ГНОМС та інші).

ІV модуль

Опитувальники у роботі з дітьми та підлітками: особливості застосування з метою діагностики особистості та міжособистісних стосунків: «Чарівний світ», «Дерево бажань» (В.С.Юркевич), методика Рене Жиля, методика Т.Лири, «Аналіз сімейних взаємовідносин» (Е. Ейдеміллєра, В.Юстицького), опитувальник Басса-Дарки та інші.

V модуль

Залежність як проблема сучасності:

 • основні ознаки ігрової, комп’ютерної, інтернет-залежності, залежності від психоактивних речовин та інших,
 • особливості діагностики: тест на адикцію (Г.В.Лозової), опитувальник виявлення схильності до залежної поведінки (В.Ю.Зав’ялов), тест Такера на виявлення ігрової залежності, опитувальник для батьків на дитячу Інтернет-залежність (С. О. Кулаков) та інші.

VІ модуль

Діагностика ПТСР та депресивного розладу у роботі дитячого психолога:

 • симптоми та особливості перебігу у дітей та підлітків;
 • особливості діагностики: опитувальник Бека для оцінки депресії, Шкала для клінічної діагностики ПТСР (Сlinical-administered ptsd scale – CAPS), Анкета для оцінки травматичних переживань дітей, Шкала SCARED для батьків та дітей, Шкала впливу подій, Опитувальник «Сильні сторони і труднощі» (для дітей віком 4-16 років), Анкета для батьків про поведінку дітей віком від 1,5-5 років CBCL та інші.

VІІ модуль – супервізійний.

 • аналіз наукових джерел по темі,
 • представлення опису випадків

6. Теоретичні знання та практичні навички, що отримають учасники проекту.

У результаті проходження даного курсу учасники здобувають наступні професійні компетенції:

 1. нормативнi вимоги та етичні до застосування психодiагностичних методик та до особистості психодiагноста
 2. класифiкацiї психодiагностичних процедур та психодiагностичних ситуацiй
 3. Уміння самостійно проводити психодіагностичне дослідження  дітей різного віку, обробку та аналіз отриманих даних, інтерпретувати результати дослідження.
 4. Уміння формулювати висновок, що відповідає запиту до психокорекційної та психотерапевтичної роботи, забезпечувати дитину та батьків інформацією про результати діагностики, формулювати рекомендації.
 5. Вміння інтегрувати отримані знання та навички в практику роботи з дітьми та підлітками.

7. Права і обовʾязки тренерів

Тренери мають право: 

 • на відбір учасників проекту;
 • на відрахування учасника внаслідок порушення Статуту УСП, Етичного кодексу УСП чи здійснення дій, що можуть завдати шкоди даному проекту – випадки розглядаються організаторами та супервізором проекту. В разі необхідності випадок виноситься на розгляд Етичної комісії УСП.

Тренери  зобов’язані:

 • дотримуватись чинного законодавства України, вимог Статуту  УСП  та програми підготовки згідно цього проекту;
 • дотримуватись норм Етичного кодексу УСП.

8. Права і обов’язки учасників проекту

Учасники проекту мають право: 

 • одержувати повну інформацію про зміст, організацію навчального проекту;
 • у випадку недоотримання годин чи пропуску семінару добрати пропущені години у наступному проекті підвищення кваліфікації;

Учасники проекту зобов’язані:

 • дотримуватись чинного законодавства України, вимог Статуту УСП та даної програми;

– дотримуватись норм Етичного кодексу УСП.

9. Умови зарахування , проходження навчання і сертифікації

У проекті можуть брати участь психологи, психотерапевти, соціальні педагоги, що мають професійний досвід роботи з дітьми та підлітками або мають намір його отримати та здобути психотерапевтичну освіту, які зацікавлені у розвитку дитячої та юнацької психотерапії в Україні.

Допуск до участі в навчанні здійснюється для осіб, що:

– досягли віку 21 рік;

– мають завершену професійну освіту (медичну, психологічну, педагогічну чи інші гуманітарну освіту), або знаходяться в процесі навчання у ЗВО на завершальному етапі (3-4 курс бакалаврату або магістратура).

– оволоділи одним з напрямів психотерапії та отримали сертифікат про завершення навчання або знаходяться у процесі навчання або мають бажання її здобути.

 Для участі у проекті обов’язковою є реєстрація із заповненням відповідної анкети, а також вступна співбесіда з одним із тренерів проекту.

По завершенню повного курсу, учасники отримують Сертифікат, що підтверджує завершення навчання  «Психодіагностика у роботі з дітьми та підлітками».

Координатори проекту:

Матвійчук Тетяна – 0673842338,

Атаманчук Ірина – 0673540902